Name Department Designation Phone No
Prof. (Dr.) Rakesh Kumar Tewari Administrative Head Principal & Dean, Faculty of AYUSH, MJPRU, Bareilly 9411087509
Dr. Atul Babu Varshney Rog Nidan Evam Vikriti Vigyan Reader & Head of Department 9412196846
Dr. Shipra Agarwal Rog Nidan Evam Vikriti Vigyan Reader 9410627424
Dr. Sheelendra Kumar Gupta Rog Nidan Evam Vikriti Vigyan Lecturer 9336104177 
Dr. Shailendra Kumar Rog Nidan Evam Vikriti Vigyan Lecturer 8765110844 
Dr. Vikas Chandra Gupta Swasthavritta Lecturer 9410430254
Dr. Sanjay Kumar KayaChikitsa Lecturer 9415505873 
Dr. Manoj Kumar Kureel Shalya Tantra Reader & Head of Department 9935173477 
Dr. Reema Sonkar Shalya Tantra Lecturer 8368987804
Dr. Shailendra Singh Shalakya Tantra Lecturer 9359518088 
Dr. Jitendra Shakya Shalakya Tantra Lecturer 8052525260
Dr. Virendra Kumar Kaumarbhritya Reader & Head of Department 9415294248
Dr. Prashant Kumar Gupta Kaumarbhritya Lecturer 9990988860 
Prof. (Dr.) Anuradha  Prasuti Tantra & Stree Rog Professor & Head of Department 9410430430 
Dr. Vijay Lakshmi Prasuti Tantra & Stree Rog Lecturer 9451885861
Dr.Gurmeet Ram PanchaKarma Reader & Head of Department 9412360556 
Prof. Rakesh Kumar Tewari P.G.Department of Dravyaguna
(Materia Medica & Pharmacology)
Professor & Head of Department 9411087509 
Dr. Raj Bahadur P.G.Department of Dravyaguna
(Materia Medica & Pharmacology)
Reader 9412196868 
Dr. Hari Shanker Mishra P.G.Department of Dravyaguna
(Materia Medica & Pharmacology)
Lecturer 9415027782 
Dr. Sadhana Shakya P.G.Department of Dravyaguna
(Materia Medica & Pharmacology)
Lecturer  9412667281
Dr. Rita Singh Samhita- Sanskrit & Siddhanta Reader & Head of Department 9411149480 
Dr. Uma Shankar Sharma Samhita- Sanskrit & Siddhanta Lecturer 9045976430 
Dr. Arvind Kumar Gupta Samhita- Sanskrit & Siddhanta Lecturer 7897719465 
Dr. Ravindra Singh Yadav Kriya Sharir Reader & Head of Department 9411502624 
Dr. Manoj Kumar Kriya Sharir Lecturer 9453698105 
Dr. Seema Sachan Rachana Sharir Reader Head of Department  7500060439
Dr. Siddharth Rahul Rachana Sharir Lecturer 9410627355 
Dr. Pranav Gautam Rachana Sharir Lecturer 9456437791 
Dr. Brajesh Gupta Rachana Sharir Lecturer 9458617969
Prof. (Dr.) Arvind Kumar Yadav Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana Professor & Head of Department 9808608241 
Dr. Ramesh Kumar Gupta Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana Lecturer 9451805451 
Dr. Veer Kirti Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana Lecturer 9411502302 
Dr. Mahendra Pratap Singh Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka Reader & Head of Department 9411900445 
Dr. Purnima Devi Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka Lecturer 9956908301 
DR. K.P. Burman Hospital Administration Senior Medical Officer 9412340118